Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

rumbitka8

ART DE NOE  2015
Reposted frombeyooonce beyooonce
rumbitka8
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaisilme isilme
rumbitka8
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
rumbitka8
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viaisilme isilme
rumbitka8
3520 d28d
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaisilme isilme
rumbitka8
2314 a4e2 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaisilme isilme
3693 17fc 500
Reposted fromiamcapybara iamcapybara viaisilme isilme
rumbitka8
4637 4f08
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaisilme isilme
rumbitka8
2038 131b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
rumbitka8
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasaaabi saaabi
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu

June 18 2015

rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu viaisilme isilme
rumbitka8
Czas to narzędzie Boga, które uniemożliwia, by wszystko działo się jednocześnie.
— anonimowe graffiti na ścianie Pecan Street Cafe w Austin w Teksasie
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viaisilme isilme
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viadzisniezasne dzisniezasne

June 17 2015

rumbitka8
0209 f6f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciupciup ciupciup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl